Đang tải dữ liệu ...

Động từ khiếm khuyết Can – Can’t: Cấu trúc quen thuộc được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh.
𝐁𝐚̀𝐢 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠:
1️⃣ Choose the correct sentence:
1. A. She can play chess. B. She play chess can.
2. A. You can ride a bike? B. Can you ride a bike?
3. Can he swim? A. Yes, he can B. Yes, he can’t
4. A. What can your father do? B. What your father can do?
5. Can you cook? A. No, I can B. No, I can’t
2️⃣ Reorder the words:
1. do/ What/ you/ can/ ?
______________________________________________
2. play/ can/ Duong/ football/ .
______________________________________________
3. you/ volleyball/ Can/ play/ ?
______________________________________________
3️⃣ Answer the questions:
1. Can you swim?
______________________________________________
2. Can you play chess?
______________________________________________
3. Can your father play football?
______________________________________________
4. Can you ride a bike?
______________________________________________
5. Can your mother cook?
______________________________________________
𝐁𝐚̀𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐢:
1️⃣ Choose the correct sentence:
1 – A; 2 – B; 3 – A; 4 – A; 5 – B;
2️⃣ Reorder the words:
1. What can you do?
2. Duong can play football.
3. Can you play volleyball?
3️⃣ Answer the questions by your knowledge

Tin liên quan