Đang tải dữ liệu ...

Task 1

The chart shows Australian home Internet use by reasons and age groups.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. 

Sample

The bar charts below depict the percentage of Home Internet use in Australia by purpose and age group.

Overall, people in Australia utilised the internet at home for a variety of activities, with email being the most common. Meanwhile, various age groups favoured different internet activities, with email still being the most often used.

According to the first graphic, emailing was the most common use for residential internet users, accounting for around 90%. The remaining two activities, social networking and online banking, came in second and third, respectively, accounting for around two-thirds of the first category.

In the second series of charts, social media was the most popular among teens and young adults, accounting for around 90% of the total. The seniors, on the other hand, had the lowest figure, at less than 10. Furthermore, the youngest age group utilised online payment the least, with the 25-34 age group having the highest percentage at less than 80%. Finally, emailing had a comparable figure in all age groups, at less than 90%.

Phân tích

Lý do chính mà người Úc sử dụng Internet là để gửi email, đối với tất cả các độ tuổi.

Ở biểu đồ đầu tiên (Phân tích ở đoạn body 1), xem và gửi email là lý do chủ yếu khi sử dụng Internet, tiếp theo là sử dụng ngân hàng online và cuối cùng là mạng xã hội. Những số liệu đi kèm với tên từng hạng mục; Lưu ý ngắn gọn vì biểu đồ đơn giản.

Ở nhóm biểu đồ thứ 2 (body 2), phân tích mục đích sử dụng Internet theo độ tuổi: đề cập nhóm tuổi nào sử dụng nhiều/ ít nhất ở mỗi hạng mục và chỉ đề cập tới những số liệu nổi bật thay vì liệt kê tất cả.

Task 2

As major cities in the world are growing today, so do their problems. What are the problems for young people who are living in the cities as the result of continued growth? What are the solutions for these problems?

Sample

It is evident that the world’s metropolitan cities are rapidly expanding. Because it can influence young people and future generations, this difficulty has become one of the most urgent challenges in recent years. The next paragraphs would explore this concern as well as the potential solutions.

Firstly, the rapid expansion of cities leads to a concentration of highly specialised occupations, resulting in a lack of occupational diversification. Because young people often fall short of the employment standards, they might be unable to find work. As a result, they are unable to support themselves financially. Moreover, high rents contribute to continuous expansion. In general, the living environment improves as a given locale’s development improves. As a result, property developers may refuse to construct low-quality residences such as budget flats and houses that average employees can afford. Under those conditions, it is obvious to note that the youngest generations would be restrained in their future given the housing and job-related challenges.

Nevertheless, the above-mentioned problems can be significantly diminished, under the condition that the government and employers institute proper plans of action to counteract the difficulties. The government can implement a rental control mechanism to regulate rents. The authority might establish a percentage of rent based on their earnings. The system protects the livelihood opportunities. Secondly, firms could provide positions with varying requirements. For example, breaking down a single project into numerous tasks results in the creation of extra occupations. It has the potential to alter working circumstances.

In conclusion, the rapid expansion of cities is to blame for career and housing shortages for younger generations. These issues might well be readily remedied only when the government and employers establish joint schemes.

 • Metropolitan city (n): siêu đô thị
 • Occupational diversification (n): sự phân bổ đa dạng ngành nghề
 • Budget flats (n): căn hộ xã hội
 • Counteract (v): cân bằng, phản hồi
 • Rental control mechanism (n): cơ chế kiểm soát việc cho thuê nhà
 • Remedy (v): phục hồi, cứu vãn
 • Jointed scheme (n): một kế hoạch phối hợp
 • Metropolis (n): siêu đô thị
 • Occupational diversification (n): sự phân bổ đa dạng ngành nghề
 • Budget flats (n): căn hộ xã hội
 • Counteract (v): cân bằng, phản hồi
 • Rental control mechanism (n): cơ chế kiểm soát việc cho thuê nhà
 • Remedy (v): phục hồi, cứu vãn
 • Jointed scheme (n): kế hoạch phối hợp

Phân tích

Bài viết tập trung trả lời 2 câu hỏi đề bài, tương ứng với mỗi đoạn ở phần thân bài → Bố cục sắp xếp dễ theo dõi.

Người trẻ gặp một số vấn đề về việc làm, vì chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội ngày càng tăng, từ đó dẫn đến việc thiếu thu nhập để sống ở những thành phố lớn. Vấn đề nhà ở cũng là một vấn đề lớn khác, khi người trẻ không thể mua/ thuê được những căn nhà/ căn hộ vì xã hội phát triển nên cơ sở hạ tầng bắt buộc phải nâng cấp theo, nhưng kèm theo đó là mức giá cao hơn.

Những giải pháp được đề xuất tương ứng với vấn đề đề cập trước đó: Cân đối giá tiền nhà phù hợp với mức thu nhập; Chia nhỏ những nhóm việc làm ra để nhiều người ở nhiều trình độ khác nhau có thể tìm được việc làm phù hợp.

Bài viết sử dụng nhiều tính từ ghép xuyên suốt: high-tech occupations, low-quality residences, job-related challenges, above-mentioned problems; Các cụm danh từ: downtown’s continuous expansion, lack of occupational diversification, Rental control mechanism được sử dụng khá linh hoạt, giúp cho lời văn thêm tính học thuật.

Tin liên quan